آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ 1399/11/20 شرکت سرمایه گذاری استان تهران (سهامی عام)

به شماره ثبت 283262 شناسه ملی 10103191091

بدینوسیله از نمایندگان قانونی محترم سهامداران شرکت سرمایه­ گذاری استان تهران (شرکت­های تعاونی سهام عدالت شهرستان­های استان تهران و البرز) دعوت بعمل می­ آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه­ گذاری استان تهران(سهامی عام) که در ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/11/20 که در محل قانونی شرکت (تهران، خیابان انقلاب – خیابان وصال شیرازی – کوچه ماهان  – پلاک 2) برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/06/31.
  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31.
  3. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
  4. تعیین حق الجلسه و پاداش هیات مدیره.
  5. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/08 شرکت سرمایه گذاری استان تهران (سهامی عام)

به شماره ثبت 283262 شناسه ملی 10103191091

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی سهامداران شرکت سرمایه­ گذاری استان تهران(سهامی عام)(شرکت­های تعاونی سهام عدالت شهرستان­های استان تهران و البرز) دعوت بعمل می­ آید تا در مجمع عمومی فوق­ العاده شرکت سرمایه­ گذاری استان تهران(سهامی عام) که در ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/10/08 که در محل قانونی شرکت(تهران، خیابان انقلاب – خیابان وصال شیرازی – کوچه ماهان  – پلاک 2) برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  1. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.
  2. اصلاح ماده 7 اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه.
  3. تصمیم گیری در خصوص تفکیک سهامداران استان البرز از استان تهران مصوبه شورای عالی بورس مورخ 1399/06/20
  4. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.