کمیته سرمایه‌گذاریِ شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران، کمیتـه ای است زیر نظـر هیـات مدیـره و متشکل از رییـس هیات‌مدیره، مدیـرعامل و معـاونین شـرکـت که به بررسـی طرح های کسـب و کار از لحـاظ فنـی و مالــی می‌پـردازد.

 دبیـر این کمیتـه، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب وکار است.

کلیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به منظور هرگونه سرمایه‌گذاری در راستای سند راهبردی شرکت، می‌بایست طرح کسب وکار (BP) تهیه نمایند. پس از تایید طرح کسب وکار در هیات مدیره، موضوع در معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته و نظر معاونت به مدیرعامل شرکت انتقال داده می‌شود.

در صورتی که ارزش پروژه از سقف اختیارات مدیرعامل بیشتر باشد، موضوع در کمیته سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود و نظر کمیتـه سـرمایه‌گـذاری، برای تصمیم‌گیـری به هیات مدیـره شرکت سرمایه گذاری استان تهران ارسال می شود و تصمیم نهایی در این مورد گرفته خواهد شد.