يكي از عناصر عمده بهبود مدیریت کلان اقتصادی و در مديريت سازمان های بالا دستی ، برنامه ريزي استراتژیک است .برنامه ريزي استراتژیک شالوده عناصر مديريتي و فرايندي است كه سازمانها در قالب آن همه فعاليتها و كوششهاي خود را درمورد اهداف موردنظر، راه رسيدن به آن و چگونگي طي مسير را در يكديگر تركيب وادغام نموده وبر اساس عناصر تاثیر گذار داخلی و خارجی و همچنین تاثیر آن در نقاط قوت و ضعف خود بر اساس الگوها و استاندارد های بین المللی با نگرش بومی سازی آن انجام حاصل می آورند تا به هدف اجراي آن که همان دستيابي به نتايج سازماني تاثر گذار بر اساس سیاستگذاری های کلان اقتصادی میباشد دست یابند .

لذا شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در راستای مديريت كليه منابع تحت اختيار خود بايستي برنامه ريزي مناسبي بر اساس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت داشته باشد. تا از طریق آن برنامه های راهبردی خود را به طور مستمر بهبود داده ، انطباق با معنویات مقام معظم رهبری) مدظله العالی) برنامه های کلان اقتصادی از جمله ، برنامه های کلان اقتصاد مقاومتی ، برنامه های اصلی گام دوم انقلاب اسلامی ،سیاست های کلان دولت ، فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و… محقق گردد.

از آنجا كه در هیچ سازمان بالنده ، پویا و اثر گذاری در سیاست های کلان اقتصادی، نقش برخورداری از برنامه استراتژیک و استقرار آن در سازمان و مدیریت منابع و بازنگری مداوم فرآیند ها در تطابق با برنامه به عنوان منبع اصلي زاينده ، مزيت رقابتي و ايجادكننده قابليتهاي اساسي ، پوشیده نیست .لذا يكي از عمده ترين اقدامات کلیدی سازماني، تدوین برنامه استراتژیک میباشد که خود مهمترین عامل براي مدیریت منابع انساني، مالی ، احاطه بر ساختار های سازمانی در لایه های مختلف اجرایی و برنامه ريزي جهت نيل به نيازهاي مهارتي، آموزشي و درنهايت بهسازي مداوم بر اساس SWOT میباشد .

موثرترين راه دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي ، كارآمدتر كردن فرایندهای شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت از طریق مدیریت سازمانها بهبود و بهسازي آن است و آنچه كه در راستاي توسعه و مدیریت منابع اهميت دارد اين است كه بهبود منابع تنها با آموزشهاي فني و تخصصي حاصل نمي شود بلكه بايد ازطرق متعدد به توسعه جایگاه و کارکرد های شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت پرداخت و اين مهم جزء با اعمال مديريت استراتژيك امكان پذير نخواهد بود.

از عمده ترين عواملي كه موجب بهبود سازمان های بالا دستی می‌گردد ایجاد نگرش جديد در برنامه ريزي استراتژيك است در همین راستا روند تغييرات و دگرگونيهاي تكنولوژيك، اجتماعي و اقتصادي در محيط داخلي و خارجي سازمانهاست که این مهم را بیشتر نمایان میکند .

شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در جهت همسو شدن با اهداف انقلاب و اصل 44و تبدیل شدن به عنوان یک الگو در راستای تحقق عدالت اجتماعی در کشور بايستي نگرش جامع و راهبردي داشته و الزامات گوناگوني را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسي ترين منبع رقابتي سازمانها، منابع كارآمد با تمرکز بر كاركنان، منابع نامشهود ، منابع مالی و سیاسی و حتی دانشي است که اثر گذاری آن را نمایان تر مینماید .

نكته حائز اهميت آنكه لازمه شكل گيري استراتژيهاي اصلی در شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت مشاركت و همكاري مديران و منابع انساني میباشد که لایه های مختلف تا افراد تحت پوشش را نمایان میکند .